Nước Tăng Lực

Street view of Ho Chi Minh City Vietnam

TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH THI ĐUA
LẬP THÀNH TÍCH
CHÀO MỦNG 70 NÀM
NGÀY CHỦ TỊCH
HỒ CHÍ MINH
RA LỜI KÊU GỌI
THI ĐUA ÁI QUỐC
(11/6/1948-11/6/2018)

_________

THANH NHIỆT BÊN TRONG
TUỔI TẮN BÊN NGOẰI
với 9 Loậi Thẳo Mộc

Clear heat!
Be Fresh Outside!
with 9 herbs

_________

NUMBER 1
Nước Tăng Lực
TẮNG THỆM SÚC MANH
TỈNH TẮO TÚC THÌ

NUMBER 1
Energy drink
Power Up!
Instant awake!

_________

NGOẠI NGỦ THANH NIẼN
ANH NGU GIAO TIẾP QUÒC TÈ
TOEIC

Foreign Language
English for International Communication
TOEICA *Candy Factory Project 2019